parametrické rovnice přímky a obecná rovnice přímky v rovině, vzájemná poloha přímek, odchylky, průsečíky, vzdálenost bodů a přímek